Obs De Optimist valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Marenland bestuurt openbare basisscholen in de gemeenten Eemsdelta en Groningen. De scholen verschillen in onderwijsaanpak, sfeer en grootte. Er zijn een aantal onderwerpen waar in gezamenlijkheid aan wordt gewerkt. Deze vindt u hieronder. Voor de ondersteuning van de scholen beschikt Marenland over een eigen onderwijsbureau.
Zie voor meer informatie over Marenland: www.marenland.org

Werken aan de speerpunten van Marenland

Kwaliteit

We werken aan een sterk onderwijs- en ondersteuningsaanbod, gericht op het vergroten van kansen voor ieder kind.

 • We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door te werken met Kwintoo, een systeem dat we inzetten voor een systematische cyclus van evalueren en borgen. Hiermee bewaken en verbeteren we voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs.
 • We werken opbrengstgericht. Er is aandacht voor een goed leerstofaanbod en het geven van goede lessen. Daarnaast sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit doen we door opbrengstgericht passend onderwijs te bieden.
 • Doorgaande lijn didactisch handelen. We dragen zorg voor een doorgaande lijn in het didactisch handelen.

Talenten

We benutten onze eigen talenten en laten ook leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Dat biedt kansen.

 • Talenten leerlingen: we sluiten aan bij de talenten van kinderen.
 • Talenten leerkrachten: we sluiten aan bij de talenten van leerkrachten. We brengen de talenten in beeld en bekijken hoe we deze binnen de school kunnen inzetten.
 • Talenten ouders: in het kader van kwaliteit zetten we ook de talenten van ouders in.

Toekomst

We voelen ons verantwoordelijk voor de verbinding van de leerlingen met de samenleving. Een voorwaarde om kansen te krijgen.

 • Basisvaardigheden: we zorgen ervoor dat de kinderen de basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen) goed beheersen. Dit hebben zij nodig om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Ze vergroten hiermee hun eigen mogelijkheden.
 • Leren voor het leven: wij willen kinderen leren zichzelf, de ander en de wereld steeds beter te begrijpen en zich te ontwikkelen tot actieve en betrokken burgers.

Professionaliteit

Om iedere leerling maximale kansen te kunnen bieden, blijven we ons ontwikkelen. We zijn een lerende school. We zoeken naar teambalans in optima forma. We werken aan een lerende school. Dit betekent onder meer dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin mensen voortdurend kunnen leren.

 • Missie/visie: we hebben in het schooljaar 2020-2021 onze missie en visie opgesteld en uitgewerkt naar de praktijk. Deze missie en visie zal leidend zijn voor alle keuzes die we maken.
 • Trainingen en opleidingen: wij volgenjaarlijks als team trainingen ter bevordering van de kwaliteit van ons onderwijs. Ook professionaliseren leerkrachten zich individueel.
 • Specialisten: we hebben binnen de scholen een aantal specialisten voor rekenen, taal, lezen, ICT, gedrag, het jonge kind, hoogbegaafdheid, cultuur en zorg. We werken als professioneel team volgens het principe van de erkende ongelijkheid. De bouwcoördinatoren bereiden samen met deze specialisten en de directeur de bouwvergaderingen voor aan de hand van het schooljaarplan. 

Samenwerking

Samenwerking is voor ons een vanzelfsprekendheid. Want samen kunnen we meer: een buitenkans voor ieder kind! We werken op verschillende gebieden samen:

 • Samenwerken met ouders: er is een werkgroep ouderbetrokkenheid, waarin ouders en team samen werken aan alle onderdelen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Voor feesten, vieringen en specifieke acties is er een ouderraad.
 • Samenwerking in het team: we vergaderen over inhoudelijke onderwerpen en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen van onze school.
 • Samenwerking tussen leerlingen: dit stimuleren we door thematisch werken, coöperatieve werkvormen en tutorlezen. 
 • Samenwerking met de toekomstige bewoners van het nieuwe kindcentrum: we komen geregeld met de gebruikers bij elkaar om allerlei zaken samen af te stemmen. 
 • Samenwerking met externen: zie elders op de website.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet