Naar aanleiding van de Wet passend onderwijs zijn er samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen geformeerd. De scholen van Marenland vallen onder de subregio Noord 1. Marenland werkt in de subregio nauw samen met Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Stichting Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen.

Onderwijs passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben zij beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit profiel ligt ter inzage op de school en is via de website te downloaden. Als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, wordt er binnen het bestuur of de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Uiteraard werken we nauw samen met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren, waardoor de leerling op school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dit kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs moet de school, samen met de ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband.

Team Passend Onderwijs Marenland en Noordkwartier

Ons schoolbestuur heeft een eigen zorgkantoor. Het is een loket waar de scholen van Marenland en Noordkwartier vragen kunnen stellen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook kunnen de scholen bij het zorgkantoor terecht voor het aanvragen van een onderzoek door de orthopedagoog of ambulant begeleider. Wilt u meer informatie over passend onderwijs? De ib’er kan uw vragen over de uitvoering van passend onderwijs op school beantwoorden. Daarnaast is er meer informatie te vinden op www.passendonderwijs.nl, www.passendonderwijsenouders.nl en www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01. Ook is er het Steunpunt Passend Onderwijs (onderdeel van informatiepunt 5010). Hier kunt u terecht met vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0800-5010 of via hun website www.5010.nl.

Junior Masterclass (JMC)

Marenland heeft specifiek beleid ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen. Sinds enkele jaren hebben we de Junior Masterclass (JMC) voor geselecteerde leerlingen van groep 7 en 8. In deze klas ontmoeten hoogbegaafde kinderen van de diverse scholen elkaar gedurende een dagdeel per week. Het programma is afgestemd op de doelgroep. Belangrijke doelen van de JMC zijn leerlingen gelijkgestemden te laten ontmoeten, ze te leren omgaan met hun speciale gaven, ze te leren leren en ze te begeleiden bij hun individuele hulpvraag. De JMC wordt elke woensdagmorgen gehouden in het Rudolph Pabus Cleveringa College in Appingedam. Aanmelding voor de JMC gebeurt, na toestemming van de ouders, via de school. Er dient sprake te zijn van een behoefte aan extra ondersteuning.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet