Ouders worden op verschillende manieren betrokken en geïnformeerd. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor schoolsucces, maar wie beslist eigenlijk waarover? We hebben een werkgroep ouderbetrokkenheid die hierover meedenkt. Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: dat het kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. In de samenwerking hebben zowel leerkrachten als ouders een wezenlijke bijdrage.

  • Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals: zij kennen het kind als leerling het beste. Zij zien het tijdens instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, wereldoriëntatie, geschiedenis, expressieactiviteiten en samen spelen. 
  • Ouders zijn even belangrijk, zij zijn ervaringsdeskundigen. Zij kennen hun kind het langst en het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen, achter de computer, voor de tv, aan de eettafel, op de voetbalclub en bij familie.
  • Samen denken zij na over wat het kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren. Zij respecteren elkaars verantwoordelijkheid, want als ouders en school zich op elkaars terrein begeven, kan onduidelijk worden wie waarover beslist.

Ter voorkoming van misverstanden benoemen we in een gesprek daarom het volgende:

  • Onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van het schoolteam. Leerkrachten maken keuzes wat betreft de methode, instructie, feedback, plaats van de leerling in de groep (naast wie en waar), omgangsregels, overgang van groep 2 naar 3 en dergelijke. Ouders denken mee en verwoorden hun ideeën, maar ze gaan niet op de stoel van de leerkracht zitten.  
  • Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van ouders. Zij bepalen zaken zoals religie, voeding, kleding, tijdstip van naar bed gaan, vrijetijdsbesteding, hobby’s, tv kijken en computergebruik. Een aantal van deze zaken hangt samen met schoolsucces, zoals het leren op school thuis ondersteunen, interesse voor schoolwerk tonen en achter de aanpak van de leerkracht staan. Dit is onderwijsondersteunend gedrag. Hoe meer hiervan aanwezig is, hoe groter de kans op schoolsucces. Ook hier geldt dat leerkrachten hierover meedenken, maar niet op de stoel van de ouders gaan zitten.

Informatie

Elk jaar worden de ouders over de organisatie in de groep geïnformeerd. Dit kan op diverse manieren. Tijdens dit moment vertelt de leerkracht over de werkwijze in de groep en de bijzonderheden die dat jaar aan bod komen.

Stichting Vrienden van Openbaar Onderwijs Delfzijl West

Deze stichting voorziet in het organiseren, realiseren en beheren van aanvullende voorzieningen voor basisschool De Optimist, waarbij het uitsluitend voorzieningen betreft die niet voor financiële onderwijsvergoeding van overheidswege in aanmerking komen. De stichting werkt volgens de statuten en het huishoudelijk reglement. De stichting is onderdeel van de ouderraad. De ouderraad organiseert de feestelijke activiteiten. Jaarlijks leggen de stichting en de medezeggenschapsraad verantwoording af.

Oudergesprekken

Driemaal per jaar worden de ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. In september is er een omgekeerd oudergesprek. Ouders en kinderen gaan hierbij in gesprek met de leerkracht, waarbij zij zelf vooral aan het woord zijn. Wat heeft het kind nodig om er een goed jaar van te maken? Waar liggen zijn/haar interesses? In januari/februari en juni/juli gaat het om de rapportbesprekingen. Daarnaast vinden er in de bovenbouw gesprekken plaats n.a.v. de plaatsingswijzer met ouder en kind. Als de leerkracht tussentijds zorgen of vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind, wordt u uitgenodigd voor een extra gesprek. Wanneer u tussendoor behoefte heeft aan een gesprek, kunt u uiteraard een afspraak maken.

Mijnschool

Voor de digitale communicatie tussen ouders en school maken we gebruik van het ouderportaal Mijnschool. Ouders kunnen thuis inloggen of een app gebruiken. Als ouder kunt u bijvoorbeeld de kalender bekijken, algemene informatie en groepsnieuws lezen, foto’s bekijken, gesprekken plannen voor de oudergesprekken op de rapportavonden of een absentie/ziekmelding doorgeven. Op Mijnschool ziet u alleen de meldingen die voor uw kind(eren) van toepassing zijn.

Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet